عزاداری پرشور عاشورای حسینی در روستای خمس سال 1397 6:19