روغن گیری کنجد ارسباران با دستگاه روغن کشی OPM 240 4:47