اسراری از از جنگ های پنهانی آمریکا در عراق، یمن، سومالی 2:20