مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو 3 28:06