جلسه عرفان نظری - استاد عباس شهریاری سنگسری - شماره 1 35:35