درگی که در آن سرعت باز شدن سقف خودرو باعث پیروزی میشود! 8:06