خانم نسرین افشاری، متخصص در امور و مشاوره کودکان 2:09