تیزر خاموش کردن خودرو از راه دور-ردیاب رادشید 2:52