ساخت فوتر چسبان با استفاده از فلکس باکس در سی اس اس 6:06