صحبت های استاندار اصفهان در ضربه آزاد مورخ 16 اردیبهشت 11:57