مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان6 5:39