داستان بیست و چهارم (۱): قسمتی از وصیت نامه ادوارد ادیش 5:50