فیلم مستند امپراتوری نامرئی، نظام نوین جهانی 2010 2:12:01