نجوای عاشقانه با امام زمان (عج) - غفلت از یار گرفتارشدن هم 4:50