برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ دوازدهم مهرماه 19:49