'گفتار اخلاقی1/ خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن

2:15