عمل اسلیو معده و سوئیچ اثنی عشر با یک نقطه آناستوموز 10:16