مصاحبه مهندس عطایی نژاد مدیر سامانه ثبت اختراع با شبکه خراسان رضوی

0:36