مصاحبه مهندس عطایی نژاد مدیر سامانه ثبت اختراع با شبکه خراسان رضوی 0:36