چرا فکر می کنید حق با شماست، حتی اگر اشتباه کنید؟ 11:42