سخنرانی استاد رائفی پور - « طیف شناسی مردم سقیفه جلسه پنجم»

1:27:37