اهداء تندیس و لوح تقدیر اعتبار و کیفیت به شرکت اوژن سیس 0:50