صحبت های استاندار گیلان درباره آمادگی کامل دستگاه های امدادی و خدماتی 3:36