خطاب به کسانی که میگن ما رومون نمیشه به درگاه خدا بریم 1:04