حمله کوبنده به پرل هاربر: شمشیر سامورایی بر فراز یانکی 7:55