۱۱۹ سالگیِ هیچکاک، استاد تعلیق سینما با انیمیشنی بامزه 1:53