گفتگو با دکتر فیروز نادری مدیر ایرانی ناسا- بخش اول 10:00