کلیپ جشن بزرگ کوثربنیادخیریه یاران مهر اوجان بستان آباد 8:18