ربات سورنا 3-گام برداری با سرعت 0.7 کیلومتر بر ساعت 0:16