محمد شاهمرادی آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:46