دیدار مقام معظم رهبری با فرماندهان بسیج (مدرسه عشق) 4:28