گفتگو با محمدرضا شریفی نیا در مورد فیلم سوفی و دیوانه 5:09