نصب رادار نقطه کور بر روی جنسیس 2010 - ماهان اسپرت 0:56