مشارکت دادن مردم در سود حاصل از پروژه ها کلید تامین سرمایه است 4:46