کلیپ ششم ازمجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استادگرمارودی 1:49