#نرم افزارپخش مویرگی زرین |نمایش مسیرحرکت بازاریابان 1:20