شور ( به نام او هوالباقی) / کربلایی حسین طاهری 1:47