شب تاسوعا محرم ۱۳۹۸ -روضه (دست به سینه رو به...)

12:57