خارج کردن قطعه بیرون زده دیسک کمر به روش آندوسکوپی 0:20