آیا دارو میتواند از افسردگی و PTSD جلوگیری کند؟ 18:27