ضریب تمرکز تنش و انتگرال جی در ترک دو بعدی اباکوس 3:08