176 - قصه گویی شاهنامه - رفتن تهمینه نزد طغرل و کمک خوا 13:51