اجرای خصوصی استاد فرهنگ شریف در دستگاه چهارگاه 3:09