ماشین سورتینگ رنگی کشمش - شرکت مهندسی علم وفن آراد 1:00