رادیو کنترل فوتابا 14 کانال مدل 14SG | ایستگاه پرواز

1:10