کلیپ همایش نوگل سه ساله خیریه یاران مهراوجان بستان آباد 7:06