دومین جشنواره و كنگره بین المللی سلول های بنیادی 1:03