معرفی کتاب «گمشده مزارشریف» از زبان نویسنده کتاب 2:52