ناله های پدر طاها در فراق فرزندش: علی اصغر بابا… 0:20