الکتروفورز های کمپانی Cleaver انگلستان توسط زیست فرآیند 2:04