برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 3 / نهم شهریور 93 29:01